Lista spraw

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna

Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego

Wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego

Decyzja o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego eksploatacji instalacji.

Wydawanie decyzji o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego eksploatacji instalacji.

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego (z urzędu lub na wniosek)

Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego (z urzędu lub na wniosek)

Decyzja w sprawie podwyższenia wysokości składek członkowskich spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wydawanie decyzji w sprawie podwyższenia wysokości składek członkowskich spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Decyzja w sprawie rozwiązania spółki wodnej.

Wydawanie decyzji w sprawie rozwiązania spółki wodnej.

Decyzja w sprawie rozwiązania zarządu spółki wodnej wraz z wyznaczeniem osoby pełniącej jego obowiązki

Wydawanie decyzji w sprawie rozwiązania zarządu spółki wodnej wraz z wyznaczeniem osoby pełniącej jego obowiązki

Decyzja w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki wodnej.

Wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki wodnej.

Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegowej wód

Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegowej wód

Decyzja w sprawie ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki.

Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki.

wyników