Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Inne
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 2002, z późn.zm.).
Inne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302, z późn.zm.).
Inne
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421).
Inne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o rejestrację
 • Rejestracja pojazdu – pierwsza rejestracja dotyczy nowego pojazdu:
 • dowód własności pojazdu
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo takie oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu
 • w przypadku zakupu pojazdu na firmę , zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Rejestracja pojazdu zakupionego z terenu powiatu przysuskiego:
 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne pojazdu do ponownej legalizacji
 • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu).
 • w przypadku zakupu pojazdu na firmę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 • Rejestracja pojazdu zakupionego z poza terenu powiatu przysuskiego:
 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu),
 • w przypadku zakupu pojazdu na firmę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 • Rejestracja pojazdu zakupionego sprowadzonego spoza granic Polski:
 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • zaświadczenia o zapłacie akcyzy (samochód osobowy),
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zapłacie bądź zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25),
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika termin następnego badania technicznego - zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, w przypadku gdy w przedstawionym dowodzie rejestracyjnym brak jest danych niezbędnych do rejestracji albo z przedstawionych dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
 • dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy,
 • tablice w przypadku pojazdu sprowadzonego na tablicach rejestracyjnych.
 • w przypadku zakupu pojazdu na firmę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego:
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • tablice (tablicę) jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument o ujęciu pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym co do zgodności stanu technicznego pojazdu zabytkowego, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowodu opłacenia składki jeżeli pojazd jest zarejestrowany.
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zapłacie bądź zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25) w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii lub dowód odprawy celnej przywozowej w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa nie będącego państwem członkowskim
   
Opłaty: Opłata dokonywana jest bezpośrednio przy rejestracji w kasie Starostwa, lub z potwierdzeniem przelewu za rejestrację pojazdu na konto Starostwa

83 1240 5703 1111 0000 4906 0102Rejestracja pojazdu – pierwsza rejestracja dotyczy nowego pojazdu:
 1. 180,50 zł - samochód,

 2. 121,50 zł – przyczepy, motocykle, ciągniki

 3. 111,50 zł - motorowery,

Rejestracja pojazdu zakupionego z terenu powiatu przysuskiego:

81,50 zł – wszystkie rodzaje pojazdów (bez wymiany tablic)
Rejestracja pojazdu zakupionego z poza powiatu przysuskiego:
 1. 180,50 zł - samochód,

 2. 121,50 zł – przyczepy, motocykle, ciągniki

 3. 111,50 zł - motorowery

 4. 1100,50 zł- samochód tablice indywidualne

 5. 500,50 zł- motocykl tablice indywidualne

Rejestracja pojazdu zakupionego sprowadzonego spoza granic Polski:
 1. 256 zł-samochód

 2. 197 zł-motocykl

 3. 121,50zł - przyczepa, ciągnik

 4. 111,50 zł- motorower

 5. 1176 zł- samochód tablice indywidualne

 6. 657 zł - motocykl tablica indywidualna

Rejestracja pojazdu zabytkowego:
 1. samochód – 200,50 zł

 2. motocykl – 131,50 zł
   
Czas realizacji: Do 44 dni
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 815