Nazwa usługi: Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.)
Inne
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 2002, z późn.zm.).
Inne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302, z późn.zm.).
Inne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o rejestrację
 • Rejestracja pojazdu – wywóz pojazdu za granicę
 • dowód własności pojazdu
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Rejestracja pojazdu -w przypadku odbioru na terytorium RP,
 • dowód własności pojazdu
 • Rejestracja pojazdu - w przypadku przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
 • jeżeli przed pierwszą rejestracją w rejonie lub na nowego nabywcę - należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą
 • w przypadku pojazdu już zarejestrowanego oddajemy do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny
   
Opłaty: Opłata dokonywana jest bezpośrednio przy rejestracji w kasie Starostwa, lub z potwierdzeniem przelewu za rejestrację pojazdu na konto Starostwa

83 1240 5703 1111 0000 4906 0102
 • samochodu - 62,00 PLN

 • przyczepy - 40,75 PLN

 • motocykla i ciągnika rolniczego - 37,75 PLN

 • motoroweru - 37,75 PLN

   
Czas realizacji: Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

WAŻNE

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, a termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe (jeżeli były wydane), należy zwrócić do Wydziału Komunikacji.
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798