Nazwa usługi: Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna
   
Kogo dotyczy: właściciel, współwłaściciel, użytkownik lasu
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 14 a ust. 3 z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz. 59, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • zgłoszenie
  • Akt prawny stwierdzający prawa do władania nieruchomością - lasem przez właściciela (akt notarialny, postanowienie sądowe, wypis z rejestru gruntów).
  • Będąc użytkownikiem, lub współwłaścicielem działki, z której pozyskane zostanie drewno należy uzyskać pisemną zgodę pozostałych osób uprawnionych do korzystania z lasu na w/w działce tj. czytelny podpis współwłaściciela, użytkownika wraz z nr dowodu osobistego
   
Opłaty: brak
   
Czas realizacji: Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.
Postępowanie kończy się wydaniem świadectwa legalności pozyskanego drewna.
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798