Nazwa usługi: Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na terenie powiatu przysuskiego
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • projekt zagospodarowania działki, sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej, wraz z bilansem powierzchni do wyłączenia z produkcji rolniczej. W przypadku gdy na działce znajdują się różne klasy gruntu, bilans trzeba sporządzić w rozbiciu na te klasy (dotyczy gruntów znajdujących się pod ochroną),
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, odpis księgi wieczystej) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wymaganego przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę
  • wypis z rejestru gruntów
  • w przypadku ubiegania się o obniżenie należności za wyłączenie z produkcji rolnej (dot. gruntów klasy RI – RIIIb )należy dostarczyć opinię rzeczoznawcy ustalającą wartość gruntu podlegającego wyłączeniu według cen rynkowych
  • pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca działa na rzecz i w imieniu innego podmiotu
  • Przyjmujemy kserokopie dokumentów - oryginały jedynie do wglądu.
   
Opłaty:
  • zwolnione z opłaty skarbowej - zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz, 1635)

  • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł Z opłat zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu

   
Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki w przypadku spraw standardowych, w terminie 1 miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798