Nazwa usługi: Przekształcanie udziału prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   
Kogo dotyczy: wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Inne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; z 2007 r. Nr 191, poz. 1371; z 2009 r. Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 21 poz. 109; z 2011 r. Nr 187, poz. 1110)
Inne
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie Powiatu Przysuskiego
  • wypis z rejestru gruntów
  • odpis z księgi wieczystej
  • pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca działa na rzecz i w imieniu innego podmiotu
   
Opłaty:
  • opłata skarbowa 10 zł

  • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł Z opłat zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu

   
Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki w przypadku spraw standardowych, w terminie 1 miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798