Nazwa usługi: Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004r., Nr 37, poz. 333)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520, z późn. zm.)
- Art. 24
- Art. 40, ust. 3c i 3d
Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.)
- Art. 23
- Art. 29
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wyrysu lub wypisu z operatu ewidencyjnego
  • Dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości (Akt Własności Ziemi, Księga Wieczysta, Akt Notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu)
  • Dla osób fizycznych - dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy
  • W przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie - pełnomocnictwo od właściciela lub władającego
   
Opłaty: 120 zł - wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego za pierwszą działkę, budynek lub lokal,
12 zł - za każdą następną działkę, budynek lub lokal,

Wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali

12 zł - pierwszą działkę, budynek lub lokal,
6 zł - za każdą następną działkę, budynek lub lokal
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 663