Nazwa usługi: Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
   
Kogo dotyczy: osób ubiegająych się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014r., poz. 402)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r., poz. 451)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414, z późn. zm.)
- Art. 18
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
- Art. 75, ust. 1, pkt. 18
- Art. 75, ust. 5
- Art. 75a
- Art. 76
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 • Załączniki:
 • 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,
 • 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),
 • 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • 6. cennik,
 • 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
 • 8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
 • II. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób;
 • 2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 • 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu);
 • 6. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.
   
Opłaty: Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób (okres ważności zezwolenia, opłata):

Do 1 roku - 250 zł.

Do 2 lat - 300 zł.

Do 3 lat - 350 zł.

Do 4 lat - 450 zł.

Do 5 lat - 550 zł.

Za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób:

Do 1 roku - 125 zł.

Do 2 lat - 150 zł.

Do 3 lat - 175 zł.

Do 4 lat - 225 zł.

Do 5 lat - 275 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu
zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798