Nazwa usługi: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2264, z późn. zm.)
- par. 1
- par. 2
- par. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 74
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • Oświadczenie, iż: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane są i spełnione warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
   
Opłaty: 412 zł
   
Czas realizacji: Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798