Nazwa usługi: Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
   
Kogo dotyczy: Organizatorzy zgromadzenia publicznego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1485, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zawiadomienie o zgromadzeniu wniesione w trybie art. 7 ust.1 i art. 10, zawierające następujące dane: 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji ,adres poczty elektronicznej i numer telefonu a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą, 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadające j numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie , 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia, 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.
  • Załączniki: 1) pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, 2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła od organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana data zgromadzenia. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia i udostępnia ją niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu gminy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, który wydał decyzję, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwaga! Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798