Nazwa usługi: Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości
   
Kogo dotyczy: Rzeczoznawca majątkowy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917)
Ustawa
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 11, poz. 926, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wzór wniosku - załącznik nr 3, formularz P4, do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U z 2014r. poz. 917), • Uprawnienia do wglądu.
   
Opłaty: 1. Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej – 6,00 zł za nieruchomość do 10 jednostek rozliczeniowych, 3,00 zł za nieruchomość od 10 do 100 jednostek rozliczeniowych, 0,60 zł za nieruchomość powyżej 100 jednostek rozliczeniowych,
2. Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego – 8,00 zł za nieruchomość do 10 jednostek rozliczeniowych, 4,00 zł za nieruchomość od 10 do 100 jednostek rozliczeniowych, 0,80 zł za nieruchomość powyżej 100 jednostek rozliczeniowych,
Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące K w wys. 0,5 – w przypadku udostępniania danych RCiW nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości.
3. wgląd do zbiorów dokumentów będących podstawą wpisów w ewidencji – 30,00 zł za jedną jednostkę ewidencyjną udostępniony na okres do 4 godzin,
• Zgodnie z art. 40 d, ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
• Opłaty wnoszone są na konto Starostwa Powiatowego Przysusze PEKAO SA 83 1240 5703 1111 0000 4906 0102
lub w kasie na miejscu –
• Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie.
Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) .
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798