Nazwa usługi: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Odpis z rejestru przedsiębiorców,
  • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
  • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat,
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania,
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  • Wykaz pojazdów samochodowych.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 815