Nazwa usługi: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
   
Kogo dotyczy: Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności związanej z krajowym transportem drogowym rzeczy
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153, poz. 1612)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). (Dz. U. z 2013r., poz. 1414, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Odpis z rejestru przedsiębiorców,
  • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
  • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat,
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania,
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  • Wykaz pojazdów samochodowych.
   
Opłaty: Licencja na okres od 2 do 15 lat – 800 zł
Licencja na okres od 15 do 30 lat – 900 zł
Licencja na okres od 30 do 50 lat – 1000 zł
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 663