Nazwa usługi: Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wprowadzenie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków
  • Dokumenty na podstawie których wprowadza się zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków: prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentacji architektoniczno-budowlanej i inne
   
Opłaty: Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje na podstawie zgłoszenia (czynności materialno technicznej).

Gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przeprowadzane jest postępowanie administracyjne,
a wprowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10zł
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 663